Tagbanwa
Download PDF     
        

1. Malinaw
1. Clear
1. Paggamit ng madaling maintindihan na mga salita
1. Did not use confusing words
1. Gumamit ba kami ng nakakalitong mga salita sa aming pagsasalin?
1. Did we use any confusing words during our translation?
2. Tama
2. Accurate
1. Tama ang kahulugan orihinal a source text
1. We did not change the meaning of the source text
1. Nabago ba ang kahulugan ng source text sa pagsasalin namin sa sarili naming salita?
1. Was the meaning from the source text changed when we recorded it to our mother tongue?
3. Katutubong salita
3. Natural
1. Paggamit ng angkop na salita
1. We use the right word that is natural in our language
1. Gumamit ba kami ng tamang salita na angkop sa aming salita?
1. Did we use the right word that is natural in our language?
2. Naiintindihan ng mga tao
2. Our translation can be understood by the community
1. Naiintindihan ba ito ng aming kumunidad?
1. Will our community understand it?
4. Ilaan
4. Commitment
1. Nakatuon ang isip sa pagsasalin
1. We should have focus and dedication in our translation
1. Nakatuon ba kami sa aming pagsasalin?
1. Did we have focus and dedication during translation?
5. Maka-Diyos
5. God-centered
1. Manalangin na bigyan ng karunungan ng Diyos
1. We should pray and ask wisdom from God
1. Nanalangin ba kami at humingi ng karunungan sa Diyos?
1. Did we pray and ask wisdom from God?
6. Nagtutulungan
6. Team work
1. Magtulungan
1. We should help each other in our translation
1. Nagtutulungan ba kami sa aming pagsasalin?
1. Did we help each other in translating?
2. Humingi kami ng tulong sa mga facilitators kung hindi namin naiintindihan ang kahulugan ng source text
2. We asked assistance from the facilitators if we do not understand the meaning of the source text
1. Hihingi ba kami ng tulong sa mga facilitators namin kung hindi namin maiintindihan ang kahulugan ng source text?
1. Did we ask assistance from the facilitators if we did not understand the meaning of the text?