Central Palawano (Palawano, Central)
Download PDF     
        

1. Katutubong salita
1. Natural
1. Isalin sa natural na salita
1. We should use words that are natural in our language
1. Gumamit ba kami ng mga salitang natural sa wika namin?
1. Did we use words that are natural in our language?
2. Gumamit ba kami ng mga salitang naiintindihan ng matanda at bata?
2. Did we use words that are understood by both old and young generations?
2. Gumamit na mga salita na maintindihan ng bata at matanda
2. We should use words that can be understood by both young and old generation
1.
1.
2. Malinaw
2. Clear
1. Dapat tama ang kahulugan sa pagsasalin
1. Our translation should be meaning base
1. Nagsalin ba kami ayon sa kahulugan?
1. Did we translate according to meaning?
2. Gumamit ba kami ng mga salita upang maging malinaw ang pagsasalin namin?
2. Did we borrow words to make our translation clear?
3. Nagsalin ba kami ayon sa tamang pang-ugnay?
3. Did we translate with the proper conjunctions?
4. Gumamit ba kami ng tamang panghalip sa pagsasalin namin?
4. Did we use the correct form of pronouns in our translation?
2. Gumamit ng hiram na mga salita
2. We can use borrowed words
3. Gumamit ng tamang pang-ugnay
3. We use the right conjunctions in our translation
4. Gumamit ng tamang panghalip sa pagsasalin
4. We use the correct form of pronoun in our translation
3. Intindihin ang teksto
3. Understanding the text
1. Intindihin ang source text bago isalin sa salita namin
1. We should understand the source text before translating it in our language
1. Naintindihan ba namin ang source text bago kami nagsalin sa sarili naming salita?
1. Did we understand the source text before translating into our own language?
4. Naiintindihang mga salita
4. Appropriate Familiar Terms
1. Magkasundo sa tamang paggamit ng salita na gagamitin namin sa pagsasalin
1. We must agree on the right and correct choice of words that we will use in our translation
1. Nagkasundo ba ka sa tama at saktong mga salita na ginamit sa aming pagsasalin?
1. Did we agree on the right and correct choice of words that we would use in our translation?
5. Nagtutulungan
5. Team work
1. Magkaroon ng tamang diskusyon sa grupol sa aming pagsasalin
1. To have a proper discussion with the team during our translation
1. Nag-usap ba kami sa grupo kung anong tamang salita ang gagamitin?
1. Did we discuss with our team the right words to use?
6. Sakto
6. Equal
1. Ipahayag ang tamang emosyon sa pagsasalin
1. We should express the right emotions during our translation
1. Naipahayag ba namin sa tamang emosyon ang aming isinasalin?
1. Did we express the correct emotions in our translation?
7. Maka-Diyos
7. God-centered
1. Manalangin bago mag-umpisa sa pagsasalin
1. We should pray before translating
1. Nanalangin ba kami bago nagsalin?
1. Did we pray before translating?