Lhao Vo
Download PDF     
        

1. Sho’ sho’ za:
1.
1. Lasae” bo: ru/ myao: ru ba: gyo” ru tung” ce’ jo: ru no:gyo: yo: ru
1. dddd
1. Lasae” ba va” i?
1.
2. Gyo”re gai: va” i? jo va” i?
2.
3. Tae” gyo” re yo: kyi: va” i?
3.
2. Yau: gyin” dao: kheim
2.
1. Mo”so pheim: qhu” nug: ra” akhyo re myao nhao: ra” dao: kheim: jham
1.
1. Mo”so pheim: qhu” gu: the’ myao va” i?
1.
3. Jidao: tung” khyao zhang” ru
3.
1. Yao” jham: mae” jidao: ngaid ca” ra”
1.
1. Bo va” i?/ ngaid va” i?
1.
2. Jham: tung” yaug; jidao: khyo” lasae” qo” khae: yu va” i?
2.
4. Ta” nhao: ra” akao
4.
1. Jham: paug’ yao: lam: yao: - Jham: dau yao: dau yao:- jo,qo yao: khyi” yao: mae ta” nug; ra” akhyo madau nae”- yao” tau yao: mae lasae” myao ca” nae”
1.
1. Lam: khao: ngo” bao: myao” va” i?
1.
5. .Yao” tung” ce’ myain” we’ dau
5.
1. Yao” tung” ce’ myain” thoe dao: kheim: ngaid ca”
1.
1. Myain” gyang” va” i?
1.
2. Nao jhau: na: dao: kheim: gyang” va” i?
2.
3. Phug’ phyid’ qe jhau: lo: dao: kheim: ngaid va” i?
3.
6. 6.Lhaug phyao: myid vang” to” myain” qao:
6.
1. Jo, qo khao: ngo” mae ana jo, bam qere So’lo –Shaphaui-Vai” mo: -Myikyina mae na mo, jhau ko” ra” dago, bug myain” ci nae” ein: myid vang” to: va” mung: ai myain” ngaid ca” nae” Byu myo: sho’ yang ceim” myid vang” to” ra” myain” qao: ngaid ca”
1.
1. Dago, bug myain” ngaid va” i?
1.
2. Lhaovo LBC jham: paug’ myain” khyo” ngaid va” i?
2.
7. Tung” ce’ / dao: kheim: jo: ru
7.
1. Tung” ce’ thoe jo: ca” nae” Aso: yu va” ra” dao: kheim: re malhai: lo: nae”
1.
1. Tung” ce’ jo va” i?
1.
2. Thoe ke’ ru ngaid; va” i?
2.
3. Dao: kheim: malhai: lo: dakhyo: za: ci: to: va” i?
3.
8. Jham:mhomyi: na ji jo, khyao dau: ru
8.
1. Jham: mae bo: ra” boe” khyao - bo:bo: ra” gaung dau: we’ jo, qo ayo, jham mashaid’ lo:
1.
1. Boe” khyao dau va” i?
1.
2. Bo:bo: ra” gaung dau: jham jab; va” i?
2.
3. Jo,qo –ayo,bo va” i?
3.
9. Ca” gu: lang” lang” za: sho’ ru
9.
1. Dao: re jhe, jhe, koe, koe, lang” ra” khyo” sho’ kyo: ca” dao: jin qhang: ra” khyo” maci lo: lang” ra” khyo” tung” nae” aug’ o” ru mabo lo: sho’ bam: bung” lo nae” tau: sho’ sho’ za: tung” nae”
1.
1. Maca” ra” gu: jhao” pye’ va” i?
1.
10. Jham: aqao: myain” (gai: boe” re) Yudatan: jham: we’ dau tau” ru
10.
1. Hebru- Arami- Greek khyo” tung” to” ra” jham: we’ nang” thao” Yudatain: jham: mae” dau tau” yu ca” ra”
1.
1. Gatau: myain” khyo”tung” to” ra” jham: we’ dau: i?
1.