Kiriyenteken
Download PDF     
        

1. Tukma
1. Accurate
1. Nahubad ba ang tanan nga mga importanteng pulong sa gihubad sama sa mga ngalan sa tawo, sa mga lugar, sa mga kausaban sa mga termino, ug mga takna? TUBAG: Oo
1. Are all key words translated such as names of person, places, terms, and duration of the event? Answer: Yes
2. Tukma ba ang pagkahubad sa tanan nga mga importanteng mga pulong? TUBAG: Oo
2. Are all key words translated accurately? Answer: Yes
3. Aduna bay nadugang o nakuha sa mga buot ipasabot sa bersikulo nga gihubad? TUBAG: Oo
3. Was there anything added or changed to the meaning of the verses translated? Answer: No
4. Masabtan ba sa maminaw, mabata man o tigulang ang gihubad nga mga pulong? TUBAG: Oo
4. Do the listeners, old and young, able to understand all the translated words? Answer: Yes
5. Aduna bay mga laglom nga mga pulong sa gihubad? Kung naa unsaon man ninyo kini? TUBAG: Oo, mas ipasabot pa nako sa akong katribo.
5. Are there any translated words that is hard to understand? If there are words, how will you address it? Answer: Yes, I will explain more of it to my co-tribe for them to understand.
2. Klaro
2. Clear
1. Masabtan ba ninyo ang girekord? TUBAG: Oo
1. Were they able to understand the recorded materials? Answer: Yes
2. Daghan ba ug mga pulong nga dili kaayo ilado sa mga tawo? TUBAG: Oo
2. Were there too many words that are not familiar to them? Answer: No, because we borrowed some of our translated words from Cebuano. 
3. Makalibog ba ang uban nga pulong sa mga girekord nga bersikulo? TUBAG: Oo
3. Were there any recorded verses that were confusing? Answer: No
4. Nasunod ba ang sakto nga gamit sa pinulongan diha sa gihubad? TUBAG: Wala kay adunay mga pulong sa cebuano nga nahuman namo.
4. Are all words used translated clearly? Answer: yes
5. Klaro ba kini sa panabot sa mga batan-on ug mga tigulang? TUBAG: Oo
5. Can the younger generation comprehend the translation? Answer yes
3. natural
3. Natural
1. Natural ba paminawon ang narekord nga source text? TUBAG: Oo
1. Do the recorded material sound natural? Answer: yes
2. Dili ba bakikaw ang pagkahubad sa girekord? TUBAG: Oo
2. Does the translation sound beautiful? Answer: yes
3. Daghan ba ang mga pulong nga wala gigamit sa inyong tribo? TUBAG: Oo kay halos na kaming tanan nakapangasawa sa ubang pinulongan sa ubang tribo?
3. Do you still have words that are not commonly used by your people? Answer: yes
4. Matinud-anon
4. Faithful
1. Nagsubay ba sa hustong paagi sa paghubad ang girekord? TUBAG: Oo 
1. Does your translation follow the correct guidelines of translation? Answer: Yes
2. Wala bay gidugang nga mga ideya sa tawo ang girekord nga bersikulo? TUBAG: Oo 
2. Does this recorded verses avoid personal biases? Answer: yes
3. Gigamit ba ang mga pamaagi sa kultura diha sa inyong girekord? TUBAG: Wala
3. Do you use cultural biases among your translations? Answer: No
4. Ang inyo bang girekord nasubay sa “source text? TUBAG: Oo
4. Is your translation translated from the source text? Answer: Yes
5. Gihubad ba nga sakto ang paghulagway sa Dios Amahan ug sa Anak sa Dios TUBAG: Oo
5. Are exact terms for God the father and Son of God translated literally? Answer: yes
5. May Katungod
5. Authoritative
1. Ang mga buot ipasabot ba sa gihubad subay gayod sa gisunod nga “source text”? TUBAG: Oo
1. Are all the meanings translated from the source text? Answer: Yes
2. Gisunod ba ninyo ang mga pulong nga anaa sa source text ug sa Bibliya? TUBAG: Oo
2. Do you follow and translate the words from the source text and the Bible? Answer: Yes
6. kasaysayan
6. Historical
1. a Ang mga hinubad ba subay gayod sa tinuod nga kasaysayan sa Bibliya? TUBAG: Oo
1. Does your translation follow the true historical events of the Bible? Answer: yes
2. Wala bay giutro sa mga makasaysayang panghitabo nga nahitabo sa Bibliya? TUBAG: Oo
2. Are all historical events in the Bible never been changed? Answer: Yes
3. Gihubad ba nga klaro ang mga tawo ug mga lugar sa girekord? TUBAG: Oo
3. Are all names of people and places translated clearly? Answer: Yes
4. Nahatagan ba ug saktong hubad ang mga importanteng gamit sa Bibliya? TUBAG: Oo
4. Are important terms and things in the Bible translated properly? Answer: Yes
7. Equal
7.
1. Sama ra ba ang buot ipasabot sa “source text” ug sa imong gihubad? TUBAG: Oo
1. Does your translation convey the same meaning from the source text? Answer: Yes
2. Giusab ba o gipabilin ra ang mga balaknon, pasumbingay, o panagna sulod sa gihubad? TUBAG: Oo
2. Are you able to retain these on your translation: poetry, parables, prophecy? Answer: Yes
3. Gihubad ba nga sama sa “source text” ang mga pulong nga ginagamit sa pangpulitika, mga tawo nga anaa sa panggamhan, ug mga posisyon? TUBAG: Oo
3. Are political terms, person’s position, and other officials translated from the source text? Answer: Yes
4. Naipadayag ba ang tukma nga pagkasulti sa mga balak, mga gipangbati sa tawo, o satawong nagsaysay lamang sa usa ka sugilanon? TUBAG: Oo
4. Do you clearly convey the feeling for poetry, person’s emotion, and for narrator? Answer: Yes