فارسی (Persian (Farsi))
Download PDF     
        

1. تنظیم و محتوا فرهنگی نگهداری می شود
1. Setting and Cultural Context is Maintained
1. بستر فرهنگی و تنظیمات دقیق به اصل است.
1. The cultural context and setting are accurate to the original.
1.
1. Is the cultural context and setting accurate to the original?
2. قوام ژنرال
2. Genre Consistency
1. ترجمه به لحن و قالب سبک آن اعتقاد دارد.
1. The translation is faithful to the tone and format of its genre.
1.
1. Is the translation faithful to the tone and format of its genre?
3. شرایط مندرج در کتاب مقدس برای پول و اندازه گیری
3. Biblically Consistent Terms for Money and Measurements
1. مقررات مندرج در کتاب مقدس برای پول و اندازه گیری
1. Biblically Consistent Terms for Money and Measurements
1.
1. Are the Terms for Money and Measurements Biblically consistent?
4. ساختار گرامری طبیعی برای زبان مقصد
4. Natural Grammatical Structure for the Target Language
1. خواندن و صداهای طبیعی در زبان مقصد است.
1. Reads and sounds natural in the target language.
1.
1. Does it read and sound natural in the target language?
5. شرایط معنوی کلیدی
5. Key Spiritual Terms
1. همه شرایط مطابق با تعریف کتاب مقدس است.
1. All terms comply with Biblical definition.
1.
1. Do all terms comply with Biblical definitions?
6. دقت تاریخی
6. Historical Accuracy
1. جدول زمانی به همان اندازه حفظ می شود و به وضوح زمان بندی درست را نشان می دهد.
1. The timeline is kept the same and clearly reflects correct timetable.
7. دقت نامها
7. Accuracy of Names
1. دقت با معنای صحیح و اسم های اسم شناسی اصلی.
1. Accuracy with correct meaning and original scriptural names.
1.
1. Do all scriptural names reflect the correct meaning and original scriptural names?
2. آیا زمینه اسلامی را منعکس نمی کند؟
2. Does not reflect Islamic context.
1.
1. Do the names reflect Islamic context?