Boholano
Download PDF     
        

1. Tukma
1. Accurate
1. Haum nga pong ug way gidugang o gikuha sa maong texto.
1. Nothing is added or missing from the texts.
1. Ato bang gihubad ang haum nga pong sa katibuk-ang texto? Oo
1. Did we translate the exact meaning of the source text? Yes
2. Ang tanang nga mga importanteng mga pong kinahanglan na di mawa.
2. All keywords are present.
1. Maoy gipasabot maoy bugtong batonan ang mahimong damon tumang aron masabtan kini? Dili
1. Are there any missing keywords in our translation? No
2. Klaro
2. Clear
1. Paggamit ng mga pong nga masabtan sa tanang maminaw.
1. The text is understood by a wide range of audiences.
1. Ato bang gigamit ang mga yano’ng pong sa paghubad nga masabtan sa tamang hut-ong sa katilingban? Oo
1. Did we use simple words in our translation so that it would be easily understood by all ages? Yes
2. Mogamit ug haom nga pinulongan sa insaktong pagamit sa pagtudlo.
2. Proper punctuation is used.
1. Gigamit ba nimo ang mga gibuhat gahapon karon, ug ugma? Oo
1. Did we use simple words in our translation so that it would be easily understood by all ages? Yes
3. Pagbahin-bahin sa insaktong mensahe nga pagahisgotan.
3. Translate by idea or event.
1. Imo bang gigamitan sa hustong pagbati sa maong paghubad? Oo
1. Did we express/use the proper punctuation in our translation? Yes
3. Patas
3. Equal
1. Ang tingog dapat klaro ug tin-aw.
1. The tones are clear and identifiable.
1. Gibuhat ba, o gipagawas ba ang insaktong lengguahe? Oo
1. Did we express the correct emotions in our translation? Yes
4. Natural
4. Natural
1. Paggamit sa sajon nga mga pong.
1. Uses common language.
1. Among gigamit ang husto ug natural namong lengguahe? Oo
1. Is our translation natural in our own language? Yes
5. Diosnon
5. God-centered
1. Mangajog kaalam ug tabang gikan pinaagi sa mga pag-ampo.
1. Asking wisdom and assistance from God by praying.
1. Nag-ampo ba ta sa di pa magsugod ang paghubad? Oo
1. Did we pray before starting our translation? Yes
6. Matinod- anon
6. Faithful
1. Tinuod ang gihisgutan sa texto.
1. True to the source text.
1. Ang atong paghubad, tinuod ba nga sa atong gihubad nga texto? Oo
1. Is our translation true to the source text? Yes
2. Way gidugang nga mga pong o dinominisyonal, tinuohan sa Ginoo ug naandan nga batasan nga atong masabtan.
2. Not adding denominational, theological or cultural meaning in our translation.
1. Ato ba ning gihubad para ba atong grupo, kabahin sa Ginoo ug batasan nga gipasabot sa atong texto nga gitun-aw? Dili
1. Did we translate denomination, theologically, or culturally, the meaning of the source text? No
7. Makasaysayan
7. Historical
1. Paggamit sa saktong mga pong nga gigamit sa unang panahon.
1.
1. Ato baning gi-alid-an ang kasaysayan, hitabo, lugar ug batasan nga atong gigamit sa tinuod nga paghitabo? Dili
1.